Vedtekter

1.0 Navn

Forsamlingens navn er Knarvik Misjonshus.

 

2.0 Bekjennelse og tilhørighet

Forsamlingen står tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og er dermed forpliktet på Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse (den apostoliske trosbekjennelsen, den nikenske trosbekjennelsen, den athanianske trosbekjennelsen, den augsburgske bekjennelsen/konfesjon og Luthers lille katekisme).

Forsamlingen legger både NLMs og ImFs grunnregler og retningslinjer til grunn. Ved ulikheter forplikter forsamlingen seg likevel til å ivareta begge organisasjoners retningslinjer.

 

3.0 Formål

3.1 Forsamlingens formål er å utbre Guds rike lokalt, i Norge samt NLMs misjonsvirksomhet internasjonalt.

3.2 Forsamlingen vil forkynne Guds ord og forvalte sakramentene, og vil lære opp barn, unge og voksne til liv og tjeneste i Guds rike.

 

4.0 Medlemskap

4.1 Medlemskap i forsamlingen kan tegnes av personer som:

  1. Bekjenner seg til den kristne tro og er døpt.
  2. Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i §2 og 3.

4.2 Barn av foreldre som er medlemmer skrives inn som medlem ved dåp. Barn som er døpt i andre forsamlinger eller menigheter skrives inn etter melding fra foresatte.

4.3 Medlemmer opptas etter medlemssamtaler.

4.4 Medlemmer som lever i strid med Guds ord skal formanes i samsvar med Matt. 18, 15-18.

4.5 Medlemmer som ikke lever i overensstemmelse med §2 i denne loven, og som ikke retter seg etter gjentatte oppfordringer fra forsamlingens ledelse, kan miste sitt medlemskap.

 

5.0 Årsmøte

5.1 Forsamlingens årsmøte holdes så tidlig som mulig på nyåret.

5.2 Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år.

Årsmøtesaker:

  1. Årsmelding og revidert regnskap
  2. Valg
  3. Styreleiar
  4. Styre med varamedlemmer
  5. Revisor (ikke krav om revisor som er statsautorisert eller registrert)
  6. Valgnemnd for neste årsmøte
  7. Samtale om arbeidet i året som gikk og drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan for arbeidet fremover.

5.3 Medlemmer som har betalt kontingent kan stemme på årsmøte. Nye medlemmer må være innmeldt og ha betalt kontingent 1 mnd. før årsmøtet.

5.4 Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på vanlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes. Saker som medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet, kan ikke realitetsbehandles, men oversendes styret for videre behandling.

5.5 Valgkomite velges av årsmøte. Valgkomiteen består av tre personer som velges for to år av gangen. Hvert år velges det inn vekselvis ett eller to medlemmer.

 

6.0 Styre

6.1 Forsamlingens styre er valgt til å lede arbeidet i forsamlingen, i samsvar med §2. Styret leder arbeidet i forsamlingen innenfor rammene til Imf og NLM sine strategier og målsetninger.

6.2 Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Årsmøtet velger styreleder. Styret konstituerer seg ellers selv med nestleder, sekretær og evt. andre funksjoner. Styrets leder velges for ett/to år om gangen. Valgperioden for styremedlemmene er to/fire år. Varamedlemmer velges for ett/to år.

6.3 Styret forbereder forsamlingens årsmøte og legger frem sakliste, årsmelding, revidert regnskap og eventuelt andre saker.

6.4 Forsamlingsleder har tale- og forslagsrett i styret, men er uten stemmerett. (Der det er aktuelt.)

 

7.0 Økonomi

7.1 Forsamlingen tar ansvar for eget arbeid, ImFs og NLMs arbeid i Norge og NLMs misjonsarbeid internasjonalt. Styret avklarer fordelingen.

7.2 Der forsamlingen eier huset har organisasjonene anledning til å drive aktiviteter og innsamlingsarbeid i samråd med forsamlingens styre.

7.3 Dersom lønnet stab er ansatt i en av organisasjonene, overføres kostbeløpet til organisasjonen staben er ansatt i. Dette anses da som midler til eget arbeid. Det økonomiske bidraget/budsjett avklares årlig med organisasjonen arbeideren er ansatt i.

7.5 Ved ansettelser skal forsamlingen rådføre seg med begge organisasjonene.

 

8.0 Endring av lovene

8.1 Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt til styret minst seks uker før årsmøtet.

8.2 Endringer av lovene må ikke være i strid med grunnreglene i NLM og ImF.

 

9.0 Opphør

9.1 Skulle Knarvik Misjonshus bli nedlagt eller oppløst, tilfaller forsamlingens midler og eiendommer Nordhordland Indremisjon.

9.2 Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 9). Styret skal i denne forbindelse legge frem en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Knarvik Misjonshus sine kreditorer.

 

Vedteke av årsmøtet 15.05.2019